Przejdź do treści

Polityka prywatności

Witamy w polityce prywatności firmy „digitalsoft.pl„. (EN – tłumaczenie)

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze gry były przyjemne i bezpieczne w użyciu. Ogólnie rzecz biorąc, nasze podejście polega na gromadzeniu wyłącznie anonimowych danych, gdy tylko jest to możliwe, i wykorzystywaniu tak małej ilości danych osobowych, jak jest to konieczne do zapewnienia najlepszych gier i usług. Nie gromadzimy ani nie wykorzystujemy anonimowych danych ani żadnych danych osobowych w celu sprzedaży ich stronom trzecim w celach komercyjnych.

Poświęć chwilę i przeczytaj niniejszą Politykę prywatności. Pomoże Ci to zrozumieć, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe. W zależności od konkretnego przypadku możliwe jest, że dodatkowo będą obowiązywać inne nasze polityki prywatności, w takim przypadku poinformujemy Cię o tym dodatkowym zastosowaniu (np. poprzez odniesienie do nich). Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem kanałów podanych poniżej.

Kiedy Ty, Twoje dzieci lub podopieczni korzystacie z gier i usług Digitalsoft, obowiązują nasze Warunki świadczenia usług oraz warunki niniejszej Polityki prywatności. Jeżeli nie nie wyrażasz zgody na to, to Ty, Twoje dzieci lub podopieczni nie powinniście korzystać z żadnych naszych gier ani usług.

Opisy sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, Twoich praw i ograniczeń przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszej polityce prywatności, dotyczą Ciebie podczas korzystania z naszych usług. Opierają się one na zasadach Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”) obowiązującego w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej..

Jeśli nie mieszkasz w Wielkiej Brytanii lub UE i korzystasz z naszych usług, opisy niniejszej polityki prywatności mogą nie mieć do Ciebie pełnego zastosowania i mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych. Jeśli jesteś mieszkańcem stanu Kalifornia, zapoznaj się z „Sekcją VII” poniżej, aby uzyskać szczegółowe informacje zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów („CCPA”).

Kiedy w niniejszej Polityce prywatności mówimy o „Tobie”, mamy na myśli osobę, której dane dotyczą (więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji III poniżej). Jeśli kontaktujesz się z nami w imieniu innych osób, upewnij się, że wszystkie zainteresowane osoby otrzymały informacje określone w niniejszej Polityce prywatności.

I. Kim jesteśmy?

Jeśli w niniejszej Polityce prywatności mówimy o „my” lub „nasze”, nazywamy siebie administratorem zgodnie z definicją poniżej.

 • Informacje kontaktowe:
  PPHU Digitalsoft Andrzej Kaczyński
  ul. Zeusa 79
  80-299 Gdańsk
  Polska
 • Osoba do kontaktu: Andrzej Kaczyński

Możesz skontaktować się z nami w każdej sprawie dotyczącej ochrony danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres: privacy@digitalsoft.pl.

II. Znaczenie terminów

Chcielibyśmy wyraźnie wspomnieć o znaczeniu następujących terminów w prostych słowach, ponieważ są one dość często używane w niniejszej Polityce prywatności.

 • dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące osoby, które można zidentyfikować lub które można zidentyfikować za pomocą identyfikatora („osoba, której dane dotyczą”).
 • przetwarzanie” oznacza wykorzystywanie Twoich danych osobowych (np. ich zbieranie, przechowywanie, udostępnianie lub usuwanie).
 • administrator” oznacza osobę, firmę lub inny organ, który decyduje, czy i w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe.
 • procesor” oznacza osobę, spółkę lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora zgodnie z instrukcjami administratora.

III. Podstawa prawna

Jako administrator potrzebujemy podstawy prawnej, aby móc przetwarzać Twoje dane osobowe. Jeżeli:

 • wyraziłeś nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 • udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych (np. danych dotyczących zdrowia) w jednym lub większej liczbie określonych celów, a zgoda taka jest możliwa zgodnie z obowiązującym prawem.
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Tobą a nami lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na nas.
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych jest konieczne, ponieważ my lub strona trzecia mamy ku temu uzasadniony interes, a Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności nie przeważają nad tymi uzasadnionymi interesami.

IV. Twoje prawa

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące prawa, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • Prawo do informacji: Możesz poprosić nas o informację, co robimy z Twoimi danymi, np. dlaczego je zbieramy lub jak długo je przechowujemy.
 • Prawo dostępu: W każdej chwili możesz poprosić nas o potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli ma to miejsce, o dostęp do danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania: Jeżeli uznasz, że przetwarzane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe, możesz poprosić nas o ich poprawienie.
 • Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”): W pewnych okolicznościach, np. jeśli sprzeciwiłeś się wykorzystaniu przez nas Twoich danych lub jeśli wycofałeś zgodę, możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych. Istnieją pewne wyjątki od tej reguły, np. jeżeli byłoby to sprzeczne z wolnością słowa innych osób lub jeśli mamy obowiązek prawny, do realizacji którego potrzebujemy danych.
 • Prawo do ograniczenia: w pewnych okolicznościach, np. jeśli Twoje dane osobowe, które przechowujemy, nie są dokładne lub sprzeciwiłeś się wykorzystaniu przez nas Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych do czasu znalezienia rozwiązania został znaleziony.
 • Prawo do przenoszenia danych: W pewnych okolicznościach możesz otrzymać swoje dane osobowe, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i możesz przesłać te dane innemu administratorowi.
 • Prawo do sprzeciwu: W pewnych okolicznościach, np. jeśli opieramy wykorzystanie Twoich danych osobowych na uzasadnionym interesie, masz prawo sprzeciwić się wykorzystaniu przez nas Twoich danych. Jeżeli nie będziemy mieli nadrzędnego interesu w dalszym korzystaniu z Twoich danych, zaprzestaniemy ich wykorzystywania.
 • Prawo do złożenia skargi: Zawsze możesz przesłać skargę dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorującego ochronę danych. -Prawo do wycofania zgody: Jeśli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.
 • Prawo do tego, aby nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu: Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, która wywołuje dla Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Ciebie wpływa. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji przetwarzając Twoje dane osobowe (np. profilując Cię).

V. Odbiorcy / Kategorie odbiorców

Dane osobowe, które przetwarzamy, mogą być również przetwarzane przez inne strony w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami przez podmioty przetwarzające lub udostępniane i przetwarzane przez innych administratorów. Jeżeli dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, robią to głównie nasi pracownicy i freelancerzy, którzy są odpowiedzialni za konkretną sprawę, do której dane są potrzebne.

Poniższa lista zawiera przegląd głównych dostawców narzędzi i usług, z których korzystamy oraz tego, kto może być odbiorcą Twoich danych:

 • Narzędzia biurowe, narzędzia reklamowe i analityczne
 • Platformy mediów społecznościowych i wiadomości bezpośrednie:
  – Facebook Ireland Limited, Ireland (“Facebook”)
  – Twitter International Company, D02 AX07 Ireland (“Twitter”)
  – Discord, CA 94107 United States (“Discord”)
 • Dostawcy usług hostingowych
 • Platformy wideo i fotograficzne, takie jak Google Ireland (YouTube)
 • Dostawcy logowania, tacy jak Google, Apple, Facebook

Niektórzy z tych odbiorców mają siedzibę poza Unią Europejską. Zasadniczo istnieją dwa możliwe zabezpieczenia, na których polegamy, udostępniając Twoje dane osobowe tym odbiorcom:

Jeżeli odbiorca znajduje się w kraju, co do którego Komisja Europejska („Komisja UE”) uznała za dopuszczalne przesyłanie danych osobowych, ponieważ kraj ten zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych, opieramy się na tej tak zwanej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony wydawanej przez Komisję UE.
Jeżeli odbiorca nie znajduje się w kraju, w którym według Komisji Europejskiej poziom ochrony danych jest odpowiedni, zawarliśmy z tym odbiorcą specjalną umowę, w której uzgadniamy zasady mające zapewnić, że odbiorca będzie odpowiednio dbał o Twoje dane osobowe. Umowa ta nosi nazwę Standardowych Klauzul Umownych UE i została opracowana przez Komisję Europejską.

Oprócz tego następujące kategorie odbiorców przetwarzają dane w naszym imieniu lub z nami jako współadministratorzy lub indywidualni administratorzy: usługi finansowe i informatyczne; media; platformy mediów społecznościowych; dostawcy usług analitycznych stron internetowych; systemy przesyłania wiadomości; analityka rozgrywki.

Więcej informacji na temat tego, którzy odbiorcy i kategorie odbiorców biorą udział w przetwarzaniu danych osobowych, można znaleźć w rozdziale VI.

VI. Ogólne przetwarzanie danych

Poniżej chcielibyśmy poinformować Cię o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe. Są to ogólne czynności przetwarzania, które mogą mieć zastosowanie podczas interakcji z nami. Każda czynność przetwarzania jest podzielona na 5 części:

(a.) Co: Jakie dane są przetwarzane?
(b.) Kto: Kto otrzymuje dane?
(c.) Dlaczego: W jakim celu przetwarzane są dane?
(d.) Podstawa prawna: Jakie prawo pozwala nam przetwarzać dane?
(e.) Jak długo: Jak długo przechowujemy dane?

 1. Komunikowanie się z Tobą

a. Co

 • Jeśli komunikujemy się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty lub telefonu, przetwarzamy wszystkie dane osobowe, które ujawniasz nam podczas naszej rozmowy (np. Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, powód, dla którego się z nami kontaktujesz itp.)..
 • Oprócz tego możliwe jest również, że do komunikacji z Tobą będziemy korzystać z innych systemów przesyłania wiadomości online, jeśli zechcesz skontaktować się z nami za pośrednictwem tych kanałów. Należy pamiętać, że jeśli chcesz skontaktować się z nami za pośrednictwem takich systemów przesyłania wiadomości, możliwe jest, że odpowiednie firmy oferujące te usługi komunikacyjne mogą również przetwarzać Twoje dane osobowe i że w tym zakresie obowiązują ich polityki prywatności. Nie mamy wpływu na takie przetwarzanie danych przez osoby trzecie. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych przez te usługi, zapoznaj się z ich polityką prywatności.

b. Kto

 • Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych są nasi wewnętrzni pracownicy i freelancerzy, którzy są odpowiedzialni za realizację naszych celów przetwarzania (np. osoba z działu, z którym kontaktujesz się w sprawie wniosku). Możliwi kolejni odbiorcy: dostawcy odpowiednich systemów przesyłania wiadomości; Facebook, Twitter, Discord.
 • W zależności od konkretnego tematu rozmowy, a także okoliczności (np. konkretnej gry, w którą grasz) możliwe jest, że nasza spółka zależna będzie wspólnie z nami przetwarzać dane osobowe zgodnie z ust. III.

c. Dlaczego

 • W zależności od konkretnej rozmowy z Tobą dane osobowe mogą być przetwarzane w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem z nami umowy lub w celu wykonania umowy, którą z nami zawarłeś. Ponadto przetwarzanie może być konieczne, abyśmy mogli spełnić prawne obowiązki związane z dokumentacją. Przetwarzanie może być również konieczne do celów naszego uzasadnionego interesu, aby odpowiedzieć na Twoje e-maile i telefony, gdy kontaktujesz się z nami i nie jesteś naszym partnerem umownym, a także aby uzyskać dowód dotyczący istotnej treści naszej rozmowy, w tym między innymi przypadki ewentualnych roszczeń prawnych po naszej lub Twojej stronie.

d. Podstawa prawna

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem z nami umowy lub wykonania umowy, którą z nami zawarłeś jest art. 6 ust. 1 par. b) RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych jest art. 6 ust. 1 par. c) RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem jest art. 6 ust. 1 par. f) RODO.

e. Jak długo

 • Dane przechowywane są co najmniej przez czas do momentu całkowitego wykonania naszej umowy z Tobą. Jeżeli dane zostały zapisane w celu podjęcia na Twoją prośbę działań przed zawarciem z nami umowy, będziemy je przechowywać tak długo, jak długo istnieją obiektywne powody, aby sądzić, że dana rozmowa będzie kontynuowana w dającej się przewidzieć przyszłości. Wszelkie inne dane będą przechowywane przez okres pięciu lat, począwszy od końca roku, w którym otrzymaliśmy komunikację.
 • Dane czatu są automatycznie usuwane po czterech tygodniach od wysłania.
 • Jeżeli dane są przetwarzane także w innym celu określonym w niniejszej Polityce Prywatności, obowiązuje również okres przechowywania dotyczący tego celu.
 1. Odwiedzanie naszych stron internetowych

a. Co

 • Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, przetwarzamy Twoje dane osobowe, takie jak adres IP, czas Twojej wizyty, typ przeglądarki, z której korzystasz, kraj pochodzenia a także stronę internetową, z której zostałeś przekierowany na naszą stronę internetową.

b. Kto

 • Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych są nasi wewnętrzni pracownicy i freelancerzy, którzy są odpowiedzialni za realizację naszych celów przetwarzania. Możliwi dalsi odbiorcy: dostawcy usług IT i dostawcy hostów.

c. Dlaczego

 • Przetwarzamy te dane, aby poprawnie wyświetlić stronę w Twojej przeglądarce, dzięki czemu możesz korzystać z pełnej funkcjonalności usług i zawartości serwisu. Przetwarzamy dane również w celu rozwiązywania problemów w przypadku nieprawidłowego działania witryny oraz ze względów bezpieczeństwa (np. aby zapobiec złośliwym atakom na naszą witrynę). Są to nasze uzasadnione interesy.

d. Podstawa prawna

 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 par. f) RODO.

e. Jak długo

 • Dane są przechowywane tak długo, jak długo istnieje nasz prawnie uzasadniony interes. W tym celu dane są przechowywane przez czas, który jest nam zasadnie potrzebny, aby upewnić się, że nasze systemy nie zostały poddane złośliwemu użyciu i aby móc skutecznie reagować na wszelkie potencjalne błędy lub inne awarie strony internetowej.
 • Jeżeli dane są przetwarzane także w innym celu określonym w niniejszej Polityce Prywatności, obowiązuje również okres przechowywania dotyczący tego celu.

3. Rejestracja na stronie internetowej

a. Co

 • Rejestracja na naszych stronach internetowych dotyczy wyłącznie serwisu i nie dotyczy gier mobilnych ani forów, które stanowią odrębne rejestracje. Rejestracja wymaga podania nazwy użytkownika, adresu e-mail i hasła lub logowania przez stronę trzecią za pośrednictwem Facebooka lub Google. Graczom poniżej 16 roku życia zaleca się korzystanie z e-maili rodziców lub opiekunów.
 • Twój profil witryny będzie zawierał wiele statystyk przechowywanych na naszych serwerach, które opierają się na wydajności i działaniach w grach internetowych. Na przykład poziom profilu, zdobyte monety, wybrany klan itp.

b. Kto

 • Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych są nasi pracownicy i freelancerzy, którzy są odpowiedzialni za przetwarzanie danych. Możliwi dalsi odbiorcy: dostawcy usług IT i dostawcy hostów.

c. Dlaczego

 • Chociaż nie musisz się rejestrować, aby grać w wiele naszych gier, kilka z nich lub ich funkcji nie będzie działać bez pomyślnie zarejestrowanego konta, ponieważ są to gry online dla wielu graczy lub gry online w trybie współpracy, z kluczową cechą gry z lub przeciwko inni gracze. Ponadto nie możemy zapewnić skutecznej obsługi klienta w zakresie postępów w grach w takich grach bez pomyślnie zarejestrowanego konta..
 • Możemy wysyłać e-maile do wszystkich zarejestrowanych graczy w przypadku informacji prawnych lub ważnych wiadomości firmowych.

d. Podstawa prawna

 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarcie lub wykonanie umowy, którą z Tobą zawarliśmy, jest art. 6 ust. 1 par. b) RODO.

e. Jak długo

 • Dane Twojego konta są przechowywane tak długo, jak długo utrzymujesz konto, które może zostać zamknięte w dowolnym momencie na Twoją prośbę lub zostaną automatycznie usunięte po 5 latach braku aktywności. Jeśli to możliwe, powiadomimy Cię na tydzień przed usunięciem Twojego nieaktywnego konta, aby dać Ci możliwość zachowania konta, jeśli sobie tego życzysz.
 • Jeżeli dane są przetwarzane także w innym celu określonym w niniejszej Polityce Prywatności, obowiązuje również okres przechowywania dotyczący tego celu.

4. Rejestracja konta

a. Co

 • Kiedy zarejestrujesz konto, będzie można z niego korzystać w większości naszych gier. Możesz podać nam adres e-mail, którego użyjemy jako unikalnego identyfikatora Twojego konta lub wybrać login strony trzeciej, taki jak Facebook, Apple, Google.
 • Jeśli nie masz ukończonych 16 lat, możesz zarejestrować się na naszych kontach, ale nie możesz podać żadnych danych osobowych (np. adresu e-mail ani imienia), a zamiast tego generowane są: Losowa, nieedytowalna nazwa gracza, losowo przypisana unikalny długi i krótki kod oraz losowo przypisany unikalny kod odzyskiwania.
 • Pamiętaj, że w przypadku niektórych gier Twoje wyniki w tabeli liderów i nazwa gracza mogą być publicznie dostępne dla innych graczy.

b. Kto

 • Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych są nasi pracownicy i freelancerzy, którzy są odpowiedzialni za przetwarzanie danych. Możliwi dalsi odbiorcy: dostawcy usług IT i dostawcy hostów.

c. Dlaczego

 • Dane rejestracyjne są wymagane, abyś mógł grać w grę zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku problemów możesz skontaktować się z support@digitalsoft.pl, aby obsługa klienta mogła natychmiast potwierdzić własność konta i szybciej zaoferować pomoc.
 • Jeśli jesteś uważany za osobę niepełnoletnią, losowo przypisany pseudonim jest wymagany do identyfikacji Cię jako gracza dla innych graczy w grze, wymagane są krótkie i długie losowo przypisane unikalne kody, abyśmy mogli sprawić, że gra będzie działać, a losowo przypisany kod odzyskiwania będzie mógł być wykorzystane przez Ciebie, aby uzyskać od nas wsparcie.
 • Możemy wysyłać e-maile do wszystkich zarejestrowanych graczy w przypadku informacji prawnych lub ważnych wiadomości firmowych, pod warunkiem, że znamy ich adres e-mail.

d. Podstawa prawna

 • Podstawą prawną przetwarzania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy, którą z Tobą zawarliśmy jest art. 6 ust. 1 par. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 par. f) RODO, ponieważ naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie Ci prawidłowo działającej gry.

e. Jak długo

 • Dane Twojego konta są przechowywane tak długo, jak długo utrzymujesz konto, które może zostać zamknięte w dowolnym momencie na Twoją prośbę lub zostaną automatycznie usunięte po 5 latach braku aktywności. Jeśli to możliwe, powiadomimy Cię na tydzień przed usunięciem Twojego nieaktywnego konta, aby dać Ci możliwość zachowania konta, jeśli sobie tego życzysz.
 • Jeżeli dane są przetwarzane także w innym celu określonym w niniejszej Polityce Prywatności, obowiązuje również okres przechowywania dotyczący tego celu.

5. Dane gry

a. Co

 • W zależności od konkretnego przypadku/gry możemy śledzić informacje o rozgrywce i sposobie, w jaki grasz w nasze gry mobilne, co obejmuje informacje o postępie gry i gracza, które są niezbędne do zapisywania i ochrony tego postępu. Analityka śledzi elementy gry, z którymi wchodzisz w interakcję najczęściej i najrzadziej, momenty, w których przestajesz grać lub grasz rzadziej, a także inne aspekty agregowania postępów gracza w grze.
 • W przypadku graczy w wieku 16 lat adres IP, typ urządzenia, typ systemu operacyjnego, znacznik czasu i inne ogólne informacje na poziomie urządzenia są dostępne i przechowywane na rozproszonych, skalowalnych serwerach. W przypadku graczy poniżej 16 roku życia nie są przechowywane żadne dane osobowe.

b. Kto

 • Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych są nasi pracownicy i freelancerzy, którzy są odpowiedzialni za przetwarzanie danych. Możliwi dalsi odbiorcy: dostawcy usług IT i dostawcy hostów.

c. Dlaczego

 • Dane służą do naprawiania błędów i pomocy, jeśli skontaktujesz się z nami w celu zgłoszenia problemów technicznych, a także w celu zapobiegania oszustwom. Informacje o rozgrywce wykorzystujemy także do identyfikowania najbardziej wciągających elementów projektów naszych gier, dzięki czemu możemy lepiej skoncentrować prace programistyczne na obszarach, w których gracze bawią się najlepiej. Są to uzasadnione interesy nasze i naszych graczy.

d. Podstawa prawna

 • Podstawą prawną przetwarzania danych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jest art. 6 ust. f) RODO.

e. Jak długo

 • Dane Twojego konta są przechowywane tak długo, jak długo utrzymujesz konto, które może zostać zamknięte w dowolnym momencie na Twoją prośbę lub zostanie zamknięte automatycznie po 5 latach braku aktywności. Jeśli to możliwe, powiadomimy Cię na tydzień przed usunięciem Twojego nieaktywnego konta, aby dać Ci możliwość jego zachowania, jeśli sobie tego życzysz. Jeśli usuniesz swoje konto, dane analityczne będą przechowywane pod losowym anonimowym identyfikatorem, którego nie będzie można powiązać z Tobą po usunięciu konta.
 • Jeżeli dane są przetwarzane także w innym celu określonym w niniejszej Polityce Prywatności, obowiązuje również okres przechowywania dotyczący tego celu.

6. Reklama

a. Co

 • Ponieważ niektóre z naszych gier można pobrać i grać za darmo, w wielu z nich wyświetlamy reklamy. Firmy reklamowe płacą nam za wyświetlanie reklam, dzięki czemu możemy zaoferować Ci grę bezpłatnie. Oprócz tego możemy dać Ci możliwość obejrzenia reklamy zamiast płacenia za funkcję, za którą w przeciwnym razie musiałbyś zapłacić w naszej grze. Podczas wyświetlania reklam korzystamy z usług zewnętrznych firm reklamowych w celu wyświetlania reklam w naszych grach. Zewnętrzne firmy reklamowe mogą zbierać i wykorzystywać informacje (ale nie Twoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu ani inne dane osobowe) na temat sposobu, w jaki grasz w nasze gry.
 • Mogą być gromadzone informacje nieosobowe umożliwiające zarządzanie i mierzenie wyświetlania reklam w tej grze, w tym liczbę wyświetleń i wyświetleń tej samej reklamy.
 • W przypadku graczy zarejestrowanych jako osoby poniżej 16 roku życia w UE lub poniżej 13 roku życia gdzie indziej, używamy wyznaczonych wywołań reklamowych zawierających dane nieosobowe, które albo nie wysyłają danych osobowych (zwykle adresu IP), albo szyfrują te dane osobowe, abyśmy nie mieli do nich dostępu . Firmy reklamowe mogą wykorzystywać informacje nieosobowe (np. informacje o strumieniu kliknięć, typ przeglądarki, godzinę i datę, mapy cieplne, zachowanie graczy), gdy grasz w nasze gry, aby wyświetlać reklamy towarów i usług, które mogą być dla nich bardziej interesujące Ty. Firmy te zazwyczaj używają plików cookie lub sygnalizatorów stron trzecich do gromadzenia tych informacji. Nie mamy dostępu do tych informacji ani wpływu na zasady dotyczące sieci reklamowych stron trzecich, co uniemożliwia nam zaprzestanie świadczenia ich usług.
 • Możesz zgodzić się lub nie zgodzić na udostępnienie nam Twoich danych osobowych w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam, w zależności od platformy, na której grasz w nasze gry: iOS: Wybierz opcję z wyskakującego okienka zgody na początku gry (jeśli nie wyłączyłeś już ogólnie śledzenia w ustawieniach systemu). Android: Zrezygnuj ze śledzenia reklam, przechodząc do Ustawienia > Reklamy > Zrezygnuj z personalizacji reklam Fire OS: Zrezygnuj ze śledzenia reklam, przechodząc do Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Identyfikator wyświetlania reklam > Reklamy oparte na zainteresowaniach.
 • Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat praktyk reklamowych i poznać możliwości niewykorzystywania tych informacji przez te firmy, możesz odwiedzić stronę Google dotyczącą reklamy i prywatności lub Network Advertising Initiative. Prosimy o zrozumienie, że jeśli wyłączysz lub zablokujesz pewne funkcje reklam, inne aspekty naszych gier mobilnych mogą nie działać poprawnie.

b. Kto

 • Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych są nasi pracownicy i freelancerzy, którzy są odpowiedzialni za realizację naszych celów przetwarzania. Możliwi dalsi odbiorcy: Sieci reklamowe (np. Google AdMob).

c. Dlaczego

 • Dane są przez nas przetwarzane w celu wyświetlania reklam towarów i usług, które Cię interesują. Oferujemy nasze gry mobilne za darmo, więc te reklamy pozwalają nam na dalsze tworzenie i aktualizowanie bezpłatnych gier najwyższej jakości, co jest naszym uzasadnionym interesem, ale także Twoim, jeśli chcesz grać w gry za darmo. Bez wyświetlania spersonalizowanych reklam nie zarobilibyśmy wystarczających pieniędzy, aby nadal oferować Ci gry za darmo.

d. Podstawa prawna

 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu reklam spersonalizowanych w systemie iOS jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli jesteś graczem na platformie Android, podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

e. Jak długo

 • Dane są przechowywane tak długo, jak długo utrzymujesz konto, które może zostać zamknięte w każdej chwili na Twoją prośbę lub zostanie zamknięte automatycznie po 5 latach braku aktywności. Jeśli to możliwe, powiadomimy Cię na tydzień przed usunięciem Twojego nieaktywnego konta, aby dać Ci możliwość jego zachowania, jeśli sobie tego życzysz. Jeśli usuniesz swoje konto, dane analityczne będą przechowywane pod losowym anonimowym identyfikatorem, którego nie będzie można powiązać z Tobą po usunięciu konta.
 • Jeżeli dane są przetwarzane także w innym celu określonym w niniejszej Polityce Prywatności, obowiązuje również okres przechowywania dotyczący tego celu.

7. Facebook, Apple, Google – Logowanie

a. Co

 • Kiedy rejestrujesz się w naszych grach lub usługach za pomocą Facebooka, Apple, Google lub udostępniasz linki za pośrednictwem tych usług, możemy uzyskać dane dostępowe już przekazane do tych usług logowania. Sprawdź ich politykę prywatności, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu udostępniania informacji podczas korzystania z ich usług logowania. Dostęp do tych informacji uzyskujemy wyłącznie za pośrednictwem zatwierdzonych przez gracza zezwoleń niezbędnych do korzystania z tych gier lub usług.

b. Kto

 • Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych są nasi pracownicy i freelancerzy, którzy są odpowiedzialni za przetwarzanie danych. Możliwi dalsi odbiorcy: dostawca zewnętrznej platformy logowania (Facebook, Apple, Google (YouTube) itp.).

c. Dlaczego

 • Korzystamy z tych usług, aby uprościć logowanie do naszych telefonów komórkowych i stron internetowych oraz aby łączyć graczy z ich przyjaciółmi w celu współpracy i rywalizacji, a także porównywać wyniki i postępy. Korzystamy ze standardowych wersji tych usług odpowiednich platform i odwołujemy się wyłącznie do nazwy użytkownika/adresu e-mail powiązanego z zapisanymi danymi, wynikami i postępem w grze.

d. Podstawa prawna

 • Podstawą prawną przetwarzania danych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jest art. 6 ust. 1 par. f) RODO..

e. Jak długo

 • Wszelkie dane przekazane w ramach usług logowania będą przechowywane tak długo, jak długo konto gracza będzie aktywne. Po usunięciu konta gracza lub upłynięciu okresu przechowywania wynoszącego 5 lat bezczynności, dane zostaną usunięte wraz z danymi konta gracza.
 • Jeżeli dane są przetwarzane także w innym celu określonym w niniejszej Polityce Prywatności, obowiązuje również okres przechowywania dotyczący tego celu.

8. Obecność w mediach społecznościowych

a. Co

 • Jesteśmy obecni na platformach mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter, Discord, Reddit i innych, które pomagają nam łączyć się z naszymi graczami.
 • Kiedy wchodzisz w interakcję z naszymi mediami społecznościowymi (np. komentujesz nasz post lub piszesz na naszej osi czasu), przetwarzamy Twoje imię/pseudonim, zdjęcie profilowe i inne dane osobowe, które Twoje konto może wyświetlać publicznie, a także dane osobowe które podajesz np. w swoim komentarzu lub poście. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie nas. Należy pamiętać, że podczas korzystania z platform mediów społecznościowych dostawcy takich platform również przetwarzają Twoje dane osobowe i mają zastosowanie ich polityka prywatności lub warunki świadczenia usług stron trzecich. Odsyłamy Cię do odpowiednich warunków i polityk prywatności, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu postępowania z Twoimi danymi.

b. Kto

 • Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych są nasi pracownicy i freelancerzy, którzy są odpowiedzialni za przetwarzanie danych. Możliwi kolejni odbiorcy: dostawca platformy mediów społecznościowych.

c. Dlaczego

 • Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu skutecznej komunikacji z Tobą w ramach platformy mediów społecznościowych (np. odpowiadania na posty i komentarze). Jeśli aplikujesz na moderatora, potrzebujemy danych, aby móc Cię odpowiednio zidentyfikować i przypisać. Są to nasze uzasadnione interesy.

d. Podstawa prawna

 • Podstawą prawną przetwarzania danych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jest art. 6 ust. 1 par. f) RODO.

e. Jak długo

 • Dane są przechowywane tak długo, jak długo utrzymujemy odpowiednią obecność w mediach społecznościowych i nie zdecydujesz się na usunięcie swojego konta lub odpowiedniego wpisu, komentarza lub innej interakcji z nami w mediach społecznościowych. Jeśli jesteś moderatorem, dane są przechowywane tak długo, jak długo pełnisz tę rolę.
 • Jeżeli dane są przetwarzane także w innym celu określonym w niniejszej Polityce Prywatności, obowiązuje również okres przechowywania dotyczący tego celu.

9. Praca/Zatródnienie

a. Co

 • Nasza firma przetwarza dane osobowe, które podajesz w związku z ubieganiem się o pracę lub współpracą z nią jako freelancer (np. Twoje imię i nazwisko, data urodzenia, adres itp.).

b. Kto

 • Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych są poszczególni pracownicy naszej firmy, którzy są odpowiedzialni za realizację celów przetwarzania (np. pracownicy HR, potencjalny przełożony i kierownictwo).

c. Dlaczego

 • Dane przetwarzane są w celu podjęcia decyzji czy zostanie zawarta z Tobą umowa lub jeżeli posiadasz już umowę z naszą firmą w celu wykonania ciążących na nas obowiązków lub rozwiązania umowy.

d. Podstawa prawna

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 par. b) RODO

e. Jak długo

 • Jeśli współpracujemy z Tobą, Twoje dane są przechowywane przez obowiązujące ustawowe okresy przechowywania, co najmniej przez sześć lat i jeden miesiąc, począwszy od końca roku, w którym zakończyła się Twoja umowa.
 • Wszystkie dane dotyczące aplikacji o pracę, które zostały odrzucone lub zarezerwowane, będą przechowywane przez okres do sześciu miesięcy od otrzymania aplikacji.
 • Jeżeli dane są przetwarzane także w innym celu określonym w niniejszej Polityce Prywatności, obowiązuje również okres przechowywania dotyczący tego celu.

10. Żądania podmiotu danych

a. Co

 • Kiedy kontaktujesz się z nami, aby skorzystać z praw podmiotu danych (patrz wyżej), przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz wszelkie dodatkowe informacje, które podajesz nam w swoim żądaniu.
 • Aby mieć pewność, że możemy Cię prawidłowo zidentyfikować, możemy poprosić Cię o dostarczenie kopii paszportu lub innego dokumentu tożsamości („dowód osobisty”). Kiedy prześlesz te informacje, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane w dokumencie tożsamości, a mianowicie: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres i ważność dokumentu. Przed przesłaniem upewnij się, że inne dane na kopii Twojego dokumentu tożsamości są nieczytelne (np. numer seryjny dokumentu) i oznaczysz dokument jako kopię (np. dodaj na nim nadruk „kopia”).
 • Uprzejmie prosimy o korzystanie wyłącznie z adresu privacy@digitlsoft.pl do celów z tym związanych. Dokumenty dostarczone w jakikolwiek inny sposób nie są akceptowane i zostaną przez nas usunięte.

b. Kto

 • Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych są nasi pracownicy i freelancerzy, którzy są odpowiedzialni za udzielenie odpowiedzi na Twoją prośbę.
 • Tylko nasi wyznaczeni pracownicy, którym powierzono sprawy dotyczące prywatności i ewentualnie pracownicy utrzymujący naszą infrastrukturę IT, będą mieli dostęp do Twoich danych.

c. Dlaczego

 • Dane osobowe, których dotyczy Twoje zapytanie, przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie – w razie potrzeby także przy pomocy innych naszych spółek lub w przypadku, gdy jest ono skierowane do innych naszych firm, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie – a także w celu wykazania, że jesteśmy zgodności z RODO, pomagając Tobie jako osobie, której dane dotyczą, w korzystaniu z praw określonych w RODO. Jest to również nasz prawnie uzasadniony interes.
 • Przetwarzamy dane identyfikacyjne w celu weryfikacji Twojej tożsamości. Jest to wymagane, aby zapobiec przypadkom oszustw popełnianych przy użyciu fałszywych tożsamości. Mamy w tym uzasadniony interes, który przewyższa potencjalny przeciwny Twój interes, polegający na nieujawnianiu tych informacji, ponieważ jesteśmy odpowiedzialni za ochronę danych osobowych naszych graczy i partnerów, a także ponieważ usuniemy Twój identyfikator niezwłocznie po zweryfikowaniu Twojego tożsamość. Identyfikator nie będzie używany do żadnych innych celów.

d. Podstawa prawna

 • Podstawą prawną przetwarzania danych Twojego żądania i – w razie potrzeby – udostępniania tych informacji naszej Spółce zależnej jest art. 6 ust. 1 ust. c) w związku z art. 12 RODO oraz art. 6 ust. f) RODO.
 • Podstawą prawną weryfikacji tożsamości jest art. 6 ust. 1 par. f) RODO.

e. Jak długo

 • Dane dotyczące Twojego żądania przechowywane są przez 5 lat i 1 miesiąc, począwszy od końca roku, w którym złożyłeś żądanie.
 • Przesłany dokument tożsamości zostanie usunięty niezwłocznie po zweryfikowaniu Twojej tożsamości.
 • Jeżeli dane są przetwarzane także w innym celu określonym w niniejszej Polityce Prywatności, obowiązuje również okres przechowywania dotyczący tego celu.

11. Partnerstwa B2B

a. Co

 • Kiedy komunikujemy się i zawieramy umowy z Tobą jako partnerem biznesowym (tylko B2B), przechowujemy pewne Twoje dane osobowe w naszej bazie danych B2B, takie jak Twój firmowy adres e-mail i inne informacje biznesowe związane z naszym (potencjalnym) partnerstwem.

b. Kto

 • Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych są nasi pracownicy i freelancerzy, którzy są odpowiedzialni za realizację naszych celów przetwarzania.

c. Dlaczego

 • Dane przetwarzane są w celu podjęcia decyzji czy zostanie zawarta z Tobą umowa lub jeżeli masz już z nami umowę, w celu wykonania naszych zobowiązań lub rozwiązania umowy.
 • Mamy również uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich danych, abyśmy mogli pozostać z Tobą w kontakcie w celach biznesowych. Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu informacji o kontaktach B2B, z którymi mamy stosunek umowny lub z którymi obiektywnie prawdopodobnie będziemy mieć stosunek umowny w przyszłości. Jest to bowiem niezbędne nie tylko do prawidłowego wykonania umowy pomiędzy nami a nimi, ale także do ułatwienia komunikacji z nimi w sprawie współpracy z nami. Mamy również uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych kontaktów B2B, które obecnie nie są przez nas zlecane ani nie były zlecane w przeszłości, ponieważ ułatwia to kontakt z nimi w sprawie przyszłych projektów.

d. Podstawa prawna

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia lub wykonania umowy z Tobą jest art. 6 ust. 1 par. b) RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jest art. 6 ust. 1 par. f) RODO.

e. Jak długo

 • Dokumentacja dotycząca kontaktów B2B, z którymi zawarliśmy umowę, będzie przechowywana przez cały okres obowiązywania umowy lub przez okres do 5 lat i jednego miesiąca po zakończeniu tej umowy, na wypadek, gdybyśmy chcieli się z Tobą skontaktować w przyszłości.
 • Dane osobowe kontaktów B2B, z którymi nie mamy umowy i nie mamy obiektywnych podstaw sądzić, że w najbliższej przyszłości zawrzemy umowę, zostaną usunięte z naszej bazy po 3 latach braku aktywności.
 • Jeżeli dane są przetwarzane także w innym celu określonym w niniejszej Polityce Prywatności, obowiązuje również okres przechowywania dotyczący tego celu.

12. Współpraca prawna

a. Co

 • Współpracujemy z konsultantami zewnętrznymi przy ocenie i zarządzaniu kwestiami prawnymi. Jeżeli sprawa lub spór pomiędzy Tobą a nami wymaga odpowiedniego rozpatrzenia prawnego, przetwarzamy dane istotne dla danej sprawy lub sporu. Może to dotyczyć w szczególności Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz danych kontaktowych.

b. Dlaczego

 • Celem przetwarzania przez nas danych jest skuteczne i jednolite załatwienie spraw prawnych. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes. Ponadto przetwarzanie danych może służyć zawieraniu i wykonywaniu umów z Tobą..

c. Kto

 • Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych są nasi pracownicy oraz freelancerzy odpowiedzialni za obsługę sprawy. Zewnętrzny Konsultant Prawny

d. Podstawa prawna

 • W zakresie, w jakim przetwarzanie danych dotyczy zawarcia lub wykonania umowy z Tobą, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 par. b) RODO.
 • Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 par. f) RODO.

e. Jak długo

 • Okres przechowywania danych przetwarzanych w celu załatwienia spraw prawnych lub sporów jest regulowany odpowiednim terminem przedawnienia, abyśmy mogli dostatecznie obronić się przed roszczeniami, lub stosownymi obowiązkami prawnymi dotyczącymi przechowywania dokumentów.
 • Jeżeli dane są przetwarzane także w innym celu określonym w niniejszej Polityce Prywatności, obowiązuje również okres przechowywania dotyczący tego celu.

14. Loterie i prezenty

a. Co

 • Odwiedzający nasze profile w mediach społecznościowych mają możliwość wygrania nagród poprzez interakcję z określonymi postami. W takim przypadku zwycięzcy kontaktują się za pośrednictwem ich kont w mediach społecznościowych i proszeni są o bezpośrednie przesłanie nam swoich danych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail i adres, abyśmy mogli przyznać im nagrodę.

b. Dlaczego

 • Dane osobowe są przetwarzane w celu zakończenia loterii lub rozdania i przesłania nagrody zwycięzcy.

c. Kto

 • Odbiorcami danych osobowych są nasi pracownicy..

d. Podstawa prawna

 • Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 par. b) RODO..

e. Jak długo

 • Dane będą przechowywane do czasu otrzymania przez nas potwierdzenia otrzymania nagrody lub do sześciu miesięcy od daty wysyłki.
 • Jeżeli dane są przetwarzane także w innym celu określonym w niniejszej Polityce Prywatności, obowiązuje również okres przechowywania dotyczący tego celu.

VII. Informacje dotyczące prywatności dla mieszkańców Kalifornii

Jeśli jesteś konsumentem zamieszkałym w Kalifornii, podczas korzystania z naszych Usług obowiązuje kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów („CCPA”). Ustawa CCPA definiuje dane osobowe i informacje wrażliwe w następujący sposób:

„Dane osobowe” oznaczają informacje, które identyfikują, odnoszą się, opisują, można w uzasadniony sposób powiązać lub można w uzasadniony sposób powiązać, bezpośrednio lub pośrednio, z konkretnym konsumentem lub gospodarstwem domowym.

„Wrażliwe dane osobowe” to dane osobowe, które ujawniają:

 • Numer ubezpieczenia społecznego konsumenta, prawo jazdy, stanowy dowód osobisty lub numer paszportu.
 • Login do konta konsumenta, numer konta finansowego, karty debetowej lub karty kredytowej w połączeniu z dowolnym wymaganym kodem zabezpieczającym lub kodem dostępu, hasłem lub danymi uwierzytelniającymi umożliwiającymi dostęp do konta.
 • Dokładna geolokalizacja konsumenta.
 • Pochodzenie rasowe lub etniczne konsumenta, przekonania religijne lub filozoficzne albo przynależność do związków zawodowych.
 • Treść poczty, e-maili i SMS-ów wysyłanych przez konsumentów, chyba że zamierzonym odbiorcą wiadomości jest firma.
 • Dane genetyczne konsumenta.

Wrażliwe dane osobowe mogą również oznaczać:

 • Przetwarzanie informacji biometrycznych w celu jednoznacznej identyfikacji konsumenta.
 • Gromadzone i analizowane dane osobowe dotyczące zdrowia konsumenta.
 • Gromadzone i analizowane dane osobowe dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej konsumenta.
 • Informacje, które podajemy w niniejszej Polityce prywatności, dotyczące tego, jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy, mają zastosowanie odpowiednio do przypadków, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe jako mieszkańca Kalifornii.

Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby uzyskać informacje o tym, jakie Twoje dane osobowe udostępniamy jakim odbiorcom i jak długo zamierzamy je przechowywać.

Zgodnie z ustawą CCPA „udostępnianie” oznacza zasadniczo udostępnianie danych osobowych konsumenta stronie trzeciej na potrzeby między kontekstowej reklamy behawioralnej, niezależnie od tego, czy jest to świadczenie pieniężne lub inne wartościowe wynagrodzenie, w tym transakcje między firmą a stroną trzecią na potrzeby między kontekstowej reklamy behawioralnej na rzecz firmy, w której nie dokonuje się wymiany pieniędzy.

Kategoria danych osobowychStrony trzecie, którym udostępniliśmy te informacjeOkres przechowywania
Identyfikatory, takie jak alias, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres protokołu internetowego lub inne podobne identyfikatory.Firmy reklamowe, które dostarczają reklamy w naszych grach (np. sieci reklamowe, platformy pośredniczące)Będziemy przechowywać dane tak długo, jak będzie to uzasadnione, aby świadczyć Państwu nasze usługi, ale nie dłużej niż 5 lat po tym, jak Państwa konto stanie się nieaktywne.
Informacje handlowe, w tym zapisy dotyczące majątku osobistego, zakupionych, uzyskanych lub rozważanych produktów lub usług, a także inna historia lub tendencje dotyczące zakupów lub konsumpcji.Firmy reklamowe, które dostarczają reklamy w naszych grach (np. sieci reklamowe, platformy pośredniczące)Będziemy przechowywać dane tak długo, jak będzie to uzasadnione, aby świadczyć Państwu nasze usługi, ale nie dłużej niż 5 lat po tym, jak Państwa konto stanie się nieaktywne.
Informacje o aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej, w tym między innymi historia przeglądania, historia wyszukiwania oraz informacje dotyczące interakcji konsumenta z aplikacją internetową lub reklamą.Firmy reklamowe, które dostarczają reklamy w naszych grach (np. sieci reklamowe, platformy pośredniczące)Będziemy przechowywać dane tak długo, jak będzie to uzasadnione, aby świadczyć Państwu nasze usługi, ale nie dłużej niż 5 lat po tym, jak Państwa konto stanie się nieaktywne.
Dane geolokalizacyjne.Firmy reklamowe, które dostarczają reklamy w naszych grach (np. sieci reklamowe, platformy pośredniczące)Będziemy przechowywać dane tak długo, jak będzie to uzasadnione, aby świadczyć Państwu nasze usługi, ale nie dłużej niż 5 lat po tym, jak Państwa konto stanie się nieaktywne.

Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby uzyskać informacje o tym, jakie Twoje dane osobowe ujawniamy w celach biznesowych, którym odbiorcom i jak długo zamierzamy je przechowywać.

Według CCPA „cele biznesowe” to:

 • Audyt: Audyt związany z zliczaniem wyświetleń reklam unikalnym użytkownikom, weryfikacją pozycjonowania i jakości wyświetleń reklam oraz audytem zgodności z niniejszą specyfikacją i innymi standardami.
 • Bezpieczeństwo i integralność: pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa i integralności w zakresie, w jakim wykorzystanie danych osobowych jest w uzasadniony sposób konieczne i proporcjonalne do tych celów.
 • Debugowanie: debugowanie w celu identyfikacji i naprawy błędów, które pogarszają istniejącą zamierzoną funkcjonalność.
 • Krótkoterminowe, przejściowe użytkowanie: obejmuje to między innymi niespersonalizowane reklamy wyświetlane w ramach Twojej bieżącej interakcji z nami, pod warunkiem, że Twoje dane osobowe nie zostaną ujawnione innej stronie trzeciej i nie zostaną wykorzystane do stworzenia Twojego profilu lub w inny sposób zmienić swoje doświadczenia poza bieżącą interakcją z nami.
 • Świadczenie usług w imieniu firmy: obejmuje to prowadzenie lub obsługę rachunków, świadczenie obsługi klienta, przetwarzanie lub realizację zamówień i transakcji, weryfikację informacji o klientach, przetwarzanie płatności, zapewnianie finansowania, świadczenie usług analitycznych, zapewnianie przechowywania lub świadczenie podobnych usług w imieniu firmy nas.
 • Usługi reklamowe i marketingowe: Świadczenie usług reklamowych i marketingowych, z wyjątkiem wielokontekstowej reklamy behawioralnej, pod warunkiem, że w celach reklamowych i marketingowych usługodawca lub wykonawca nie będzie łączyć Twoich danych osobowych, jeśli wyraziłeś na to zgodę usługodawca lub wykonawca otrzymuje od nas lub w naszym imieniu dane osobowe, które usługodawca lub wykonawca otrzymuje od lub w imieniu innej osoby lub osób lub zbiera w wyniku własnej interakcji z Państwem.
 • Badania wewnętrzne: Podejmowanie badań wewnętrznych w celu rozwoju technologicznego i demonstracji.
 • Jakość lub bezpieczeństwo usługi lub urządzenia: Podejmowanie działań mających na celu weryfikację lub utrzymanie jakości lub bezpieczeństwa usługi lub urządzenia, które jest własnością firmy, jest produkowane, produkowane lub kontrolowane przez firmę, a także ulepszanie, unowocześnianie lub ulepszanie usługi lub urządzenie będące własnością firmy, wyprodukowane, wyprodukowane dla niej lub przez nią kontrolowane.
Kategoria danych osobowychStrony trzecie, którym udostępniliśmy te informacjeOkres przechowywania
Identyfikatory, takie jak prawdziwe imię i nazwisko, alias, adres pocztowy, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres protokołu internetowego, adres e-mail, nazwa konta lub inne podobne identyfikatory.Dostawcy usług narzędzi biurowych, platform mediów społecznościowych, narzędzi obsługi klienta, dostawcy hostingu, narzędzi sklepowych i dostawcy logowania.Będziemy przechowywać dane tak długo, jak będzie to zasadnie konieczne do świadczenia Państwu naszych usług, ale nie dłużej niż 5 lat po tym, jak Państwa konto stanie się nieaktywne
Wszelkie dane osobowe Dostawcy usług narzędzi biurowych, platform mediów społecznościowych, narzędzi obsługi klienta, dostawcy hostingu, narzędzi sklepowych i dostawcy logowania.Będziemy przechowywać dane tak długo, jak będzie to zasadnie konieczne do świadczenia Państwu naszych usług, ale nie dłużej niż 5 lat po tym, jak Państwa konto stanie się nieaktywne
Informacje handlowe, w tym zapisy dotyczące majątku osobistego, zakupionych, uzyskanych lub rozważanych produktów lub usług, a także inna historia lub tendencje dotyczące zakupów lub konsumpcji.Dostawcy usług narzędzi biurowych, platform mediów społecznościowych, narzędzi obsługi klienta, dostawcy hostingu, narzędzi sklepowych i dostawcy logowania.Będziemy przechowywać dane tak długo, jak będzie to uzasadnione, aby świadczyć Państwu nasze usługi, ale nie dłużej niż 5 lat po tym, jak Państwa konto stanie się nieaktywne.
Informacje o aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej, w tym między innymi historia przeglądania, historia wyszukiwania oraz informacje dotyczące interakcji konsumenta z aplikacją internetową lub reklamą.Dostawcy usług narzędzi biurowych, platform mediów społecznościowych, narzędzi obsługi klienta, dostawcy hostingu, narzędzi sklepowych i dostawcy logowania.Będziemy przechowywać dane tak długo, jak będzie to uzasadnione, aby świadczyć Państwu nasze usługi, ale nie dłużej niż 5 lat po tym, jak Państwa konto stanie się nieaktywne.
Dane geolokalizacyjne.Dostawcy usług narzędzi biurowych, platform mediów społecznościowych, narzędzi obsługi klienta, dostawcy hostingu, narzędzi sklepowych i dostawcy logowania.Będziemy przechowywać dane tak długo, jak będzie to uzasadnione, aby świadczyć Państwu nasze usługi, ale nie dłużej niż 5 lat po tym, jak Państwa konto stanie się nieaktywne.

Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby uzyskać informacje o tym, jakie wrażliwe dane osobowe gromadzimy i wykorzystujemy, w jakim celu to robimy i jak długo zamierzamy je przechowywać. Nie udostępniamy ani nie sprzedajemy Twoich wrażliwych danych osobowych.

Kategoria wrażliwych danych osobowychCel gromadzenia lub wykorzystaniaOkres przechowywania
Logowanie do konta konsumenta w połączeniu z wymaganym kodem bezpieczeństwa lub kodem dostępu, hasłem lub danymi uwierzytelniającymi umożliwiającymi dostęp do konta.Wykorzystujemy dane logowania do konta klienta, aby umożliwić mu logowanie się, granie w nasze gry i zapisywanie postępów.Będziemy przechowywać dane tak długo, jak będzie to uzasadnione, aby świadczyć Państwu nasze usługi, ale nie dłużej niż 5 lat po tym, jak Państwa konto stanie się nieaktywne.

Twoje prawa

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo do usunięcia danych osobowych: Masz prawo zażądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe. W zależności od konkretnego przypadku od tego prawa mogą obowiązywać wyjątki, np. jeśli musimy przechowywać informacje o Tobie w celu wywiązania się z obowiązków prawnych lub zapewnienia wolności słowa (art. 1798.105 CCPA).
 • Prawo do poprawiania nieprawidłowych danych osobowych: Masz prawo zażądać poprawienia przechowywanych przez nas danych osobowych na Twój temat (sekcja 1798.106 ustawy CCPA).
 • Prawo do wiedzy, jakie dane osobowe są gromadzone: Masz prawo zażądać od nas następujących informacji (sekcje 1798.110 i 1798.115 CCPA):
  • Kategorie danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat.
  • Kategorie źródeł, z których zbierane są dane osobowe. Cel biznesowy lub komercyjny gromadzenia, sprzedaży lub udostępniania danych osobowych.
  • Kategorie stron trzecich, którym ujawniamy dane osobowe.
  • Konkretne dane osobowe, które zebraliśmy na Twój temat.
  • Kategorie danych osobowych, które sprzedaliśmy lub udostępniliśmy na Twój temat oraz kategorie stron trzecich, którym te dane osobowe zostały sprzedane lub udostępnione, według kategorii lub kategorii danych osobowych dla każdej kategorii stron trzecich, którym sprzedano lub udostępniono dane osobowe.
  • Kategorie danych osobowych, które ujawniliśmy na Twój temat w celach biznesowych oraz kategorie osób, którym je ujawniliśmy w celach biznesowych.
 • Prawo do rezygnacji ze sprzedaży i udostępniania: Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych. Udostępniamy Twoje dane osobowe partnerom reklamowym, aby wyświetlać Ci reklamy, które mogą być dla Ciebie bardziej interesujące. Masz prawo zrezygnować ze sprzedaży lub udostępniania swoich danych osobowych (sekcja 1798.120 CCPA). Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zapoznaj się z sekcją 6 niniejszej Polityki prywatności.
 • Prawo do ograniczenia wykorzystania i ujawnienia wrażliwych danych osobowych: Mimo że nie przetwarzamy Twoich wrażliwych danych osobowych, chcielibyśmy również poinformować Cię, że zasadniczo masz prawo do ograniczenia wykorzystania lub ujawnienia swoich wrażliwych danych osobowych, jeśli będziemy wykorzystywać Twoje dane w stopniu wykraczającym poza to, co jest rozsądne i proporcjonalne, w celu świadczenia żądanych usług lub innych celów dozwolonych przez ustawę CCPA (sekcja 1798.121 CCPA).
 • Prawo do zakazu działań odwetowych w następstwie rezygnacji lub skorzystania z innych praw: Jeśli korzystasz z praw wynikających z ustawy CCPA, masz prawo, abyśmy nie traktowali Cię w sposób niezgodny z prawem i szkodliwy (Sekcja 1798.152 CCPA). Pamiętaj jednak, że w zależności od Twojej prośby funkcje naszej gry mogą nie działać w taki sam sposób, jak gdyby nie Twoja prośba (np. jeśli chcesz oglądać reklamy, które mogą Cię bardziej zainteresować).